Työnohjauspalvelut

Työnohjausta johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville / itsenäistä työtä tekeville
Yksilötyönohjauksena ja pienille ryhmille (2-5)
Lähiohjaus Turun seudulla, etäohjaus minne vain (käytössä Zoom)

Työnohjaus tarjoaa kiireisen työelämän keskellä rauhoitetun tilan ja ajan, jolloin voi pysähtyä ja keskittyä pohtimaan omaa työtään koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauskeskustelut ovat aina ehdottoman luottamuksellisia.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi (kesto yleensä 1 - 3 vuotta), jossa tarkastellaan ja jäsennetään ohjattavien omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin heidän työhönsä ja työyhteisöönsä liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita koulutetun työnohjaajan avulla. Tavoitteena on ammatillinen kasvu, työn sujuvuuden parantaminen ja työhyvinvointi - työn ilo.

Keskeinen menetelmä työnohjauksessa on yhteinen keskustelu. Yhdessä sopien voidaan käyttää apuna työskentelyssä myös harjoituksia ja tehtäviä, LJI- ja RMP-testejä, videointia, ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Mikäli työnantaja on työnohjauksen tilaaja, sovitaan haluttaessa työnohjauksen tavoitteista yhdessä esimiehen ja ohjattavan/ohjattavien kanssa, ja tavoitteiden saavuttamista myös arvioidaan yhdessä. Työnohjauskeskustelujen sisältö sen sijaan jää työnohjaajan ja ohjattavien väliseksi.

Työnohjaus tuottaa hyötyä koko organisaatiolle, perustehtävän tuloksellisuudelle ja laadulle ja työyhteisön toimivuudelle.

Esimerkkejä työnohjauksen lähtötilanteista
 • halu kehittyä johtajana ja esihenkilönä
 • muutostilanne työssä tai organisaatiossa
 • työ kuormittaa, työhyvinvointi on koetuksella - halu tarkastella ja jäsentää tähän liittyviä asioita ja löytää keinoja muutokseen
 • halu kehittää tiimityötä tai johtoryhmätyöskentelyä
 • halu kehittää työyhteisön toimivuutta, esim. tiedon kulku
 • halu kehittää omia työyhteisötaitoja, esim. vuorovaikutustaitoja

Ota yhteyttä:

Pirjo Syysnummi
syysnummi@fluentworks.fi

ESITTELY

Pirjo Syysnummi
VTM (yhteiskuntatieteet)
Johdon työnohjaaja ja coach, Master-CSLE ®
Työnohjaaja STOry
LJI-sertifikaatti (Esimiestilanteiden päätöksentekosimulaatio)
RMP-motivaatiovalmentaja
Rehtorin, opettajan ja sosiaalityöntekijän koulutukset ja työkokemus

Olen toiminut lähes 20 vuotta johtamis- ja esihenkilötehtävissä koulutusorganisaatioissa, rehtorina/ tulosaluejohtajana ja aikuiskoulutusjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä. Minulla on kokemus useiden organisaatiomuutosten toteuttamisesta yhdessä henkilöstön kanssa. Aikaisemmin olen toiminut ammatillisena opettajana, ja sosiaalityöntekijänä perus- ja esihenkilötehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Työnohjaajana olen toiminut 1990-luvulta lähtien oman työn ohella, ja vuodesta 2015 alkaen päätyönä oman yrityksen puitteissa. Viimeiset 10 vuotta olen toiminut painottuneesti johdon ja esihenkilöiden työnohjaajana. Keskeisiä asiakkaitani ja kehittämiskumppaneitani ovat olleet koulutusorganisaatioiden ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden johtajat ja johtoryhmät, esimiehet, tiimit ja henkilöstö, julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Olen myös ohjannut ryhmiä, joissa on ollut saman ammatin edustajia eri organisaatioista.


KOULUTUS TYÖNOHJAAJAKSI

Johdon työnohjaaja ja coach (Master-CSLE ®) 30.1.2018
Certified Master Supervisor and Coach of Leaders and Executives ®
Työnohjausinstituutti Sued Management Oy
Johdon työnohjaaja (CSLE ®)
Johtamisen työnohjaaja- ja mentoritutkinto ® (60 op/40ov) 2003 - 2006
Certified Supervisor of Leaders and executives -examination ®
Työnohjausinstituutti Sued Management Oy
Työnohjaaja
Työnohjaajakoulutus (2 v.) 1989 - 1991
Sosiaalipedagoginen keskus

Suomen työnohjaajat (STOry) ry:n ja Johdon työnohjaajat (JOTO) ry:n jäsenenä jatkuva ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen teemakoulutuksin.

Työnohjaajana toimin koulutuspohjani ja pitkän työkokemukseni kautta muovautuneen viitekehykseni mukaisesti, jossa keskeisiä ovat systeeminen (kontekstualisoiva), humanistinen (ymmärtävä, tukea antava), ratkaisu- ja voimavarakeskeinen (oivalluttava, kehittävä), ja pedagoginen (reflektoiva, oppimaan ohjaava) toimintatapa

Työnohjaajasta sanottua (joulukuu 2022)

”Pirjo Syysnummi on työnohjaaja, joka ohjaa sinua kysymyksillään miettimään ja sanoittamaan tavoitteitasi, saavutuksiasi ja kehittämisasioita. Hänellä on kyky ottaa asiat esiin eri näkökulmista ja saada sinut ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, miettimään uusia ratkaisuja, ennakoimaan tulevia tilanteita sekä kehittämään toteuttamistapojasi. Lempeällä tavalla ohjaa hän sinut peilin ääreen ja myös pystyy tukemaan sinua, kun on tilanne, että synkkyyden kaivosta on ylös päästävä. Hän käyttää luovasti työnohjaajan kompetenssiaan, kokemuksiaan ja kykyjään sinun parhaaksesi ja tavalla, joka jättää tapaamisen jälkeen voimaantumisen tunteen ja taas arjessa jaksamisen.”
Anne-Maj, toiminut pitkään johtamistehtävissä, sosiaali- ja terveysalan organisaatio

”Ainutkertainen ja todella merkityksellinen kolmen vuoden matka, jonka olet rinnalla kulkenut ja empaattisesti sekä ymmärtäen tukenut ja tsempannut.”
Kaisa, esihenkilö, terveydenhuollon organisaatio

Ota yhteyttä:

Pirjo Syysnummi
syysnummi@fluentworks.fi

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

FluentWorks Oy/Työnohjauspalvelut/

Yhteystiedot:

Tuulensuunkatu 13 B 18
21100 Naantali

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

FluentWorks Oy/Pirjo Syysnummi

Tuulensuunkatu 13 B 18
21100 Naantali
syysnummi@fluentworks.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, joiden kanssa on tehty sopimus palveluista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • laskutus (ulkopuolinen tilitoimisto hoitaa laskutuksen)
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • organisaatio ja asema

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista (sopimukset)
 • maksajan laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen FluentWorks Oy/Pirjo Syysnummi, Tuulensuunkatu 13 B 18, 21100 Naantali

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin FluentWorks Oy:n ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja laskutusta ja kirjanpitoa varten tilitoimistolle, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenpitoa tarvitaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät FluentWorks Oy:n työntekijät.

Laskutusta ja kirjanpitoa varten tietoja käsittelee myös tilitoimisto.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.